Wedstrijdreglement

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT (het “Reglement”)

Dit Reglement bevat de deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle wedstrijden die DPG Media nv en de Belgische vennootschappen die deel uitmaken van DPG Media Group nv (mede) organiseert (hierna samen: “DPG Media”). Per wedstrijd kan (kunnen) bijkomend een specifiek wedstrijdreglement of deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien een of meer bepalingen afwijken van dit Reglement, primeren de bepalingen van het specifieke wedstrijdreglement.

Deelname aan onze wedstrijden

Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve:

  • de personeelsleden, freelancemedewerkers en bestuurders van DPG Media en haar verbonden vennootschappen,

  • de personen die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelnemen, en

  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van bovengenoemde personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat deze dergelijke toestemming verkregen heeft. DPG Media houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te gaan, evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door DPG Media opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit Reglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen, tenzij anders bepaald in het specifieke wedstrijdreglement.

Deelnemers met een geheim telefoonnummer of telefoonnummers op naam van bedrijven kunnen niet deelnemen aan een wedstrijd. Per deelnemer kan maximum één prijs per zes maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

Indien een deelnemer een reis wint, wordt die deelnemer en zijn eventuele medereiziger(s) voor een termijn van een jaar na bevestiging van het winnen van de reis uitgesloten van deelname aan iedere andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media waarbij een reis kan gewonnen worden.

DPG Media kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

Verloop van de wedstrijd

Indien het gaat om een wedstrijd met deelname per GSM, wordt de kostprijs per sms aangegeven.

Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben/heeft. De toewijzing van de resterende prijs of prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking.

In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld.

Prijzen

DPG Media verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. DPG Media is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het telefoonnummer/e-mailadres). Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Indien een prijs verstuurd wordt, is DPG Media niet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de postdiensten of door de koerier. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd is DPG Media evenmin aansprakelijk voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via brief, e-mail, persoonlijk telefonisch contact of via SMS, afhankelijk van de betrokken wedstrijd. De winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt via alle uitingswijzen van het organiserende medium. 

Privacy

DPG Media nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Enkel wanneer de deelnemer hiermee heeft toegestemd, gebruiken we gegevens om bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan op elk moment ingetrokken worden. Indien de deelnemer is ingelogd met een  account, dan linken we de informatie van de deelname hieraan (zo weten we aan welke wedstrijden de deelnemer al deelnam). We delen  gegevens niet met derde partijen, tenzij anders aangegeven bij registratie van de deelname. We bewaren gegevens tot max. 1 maand na afloop van de wedstrijd, en voor zover de deelnemer toe stemde met het gebruik voor andere doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Enkel indien de deelnemer ingelogd is, koppelen we dit aan het account en houden we deze gegevens langer bij, in lijn met ons privacybeleid. Voor verdere vragen of inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens of om het recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uit te oefenen, zijn we bereikbaar via privacy@dpgmedia.be of per post gericht aan DPG Media nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België (ter attentie van de Data Protection Officer). Indien gewenst kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend worden.

Algemeen

Over het wedstrijdreglement, de organisatie, het verloop en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden aanvullend op dit Reglement. Uitslagen en beslissingen van DPG Media en de eventuele wedstrijdjury kunnen nooit worden aangevochten. 

DPG Media is niet aansprakelijk indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van DPG Media, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Evenmin is DPG Media aansprakelijk voor een probleem bij de communicatie- of postdiensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, vertraging, staking, beschadiging of verlies etc.) waardoor niet kan worden deelgenomen.

De winnaars van de wedstrijd verlenen DPG Media toestemming om kosteloos hun naam, foto en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van DPG Media.

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

DPG Media kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Bij eventuele geschillen in het kader van wedstrijden van DPG Media zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

VTM
Qmusic
HLN
Belfius